Algemene voorwaarden Stichting Kapelle Promotion, S.K.P..

Hieronder de algemene voorwaarden van Stichting Kapelle Promotion, S.K.P.. Indien u een kraam boekt geeft u aan akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Tevens geeft u bij boeken aan akkoord te zijn met de privacy statement en disclaimer.

Organisator.

Stichting Kapelle houdt zich bezit met het organiseren van de Kapelse Dag.

Opbouw- en afbouwtijden.

Bij dit evenement heeft u circa 2 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd van 10.00 uur aangehouden. U dient minimaal één uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn om uw kraam of grondplaats in te nemen. Bij wijzigingen wordt u hierover apart bericht. De wegen naar het evenemententerrein zijn afgesloten door hekken en er staan verkeersregelaars. Om voor de bevoorrading van uw kraam de verkeersregelaars te kunnen passeren met voertuigen dient u uw plaats toewijzing of (kopie)factuur te kunnen tonen.

Standplaatsen.

Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is beslissend. Plaats toewijzing geschied in de week voor de Kapelse Dag. De organisatie is te allen tijden bevoegd om de toegewezen standplaats aan te passen. 

Kosten en betaling.

De kosten zijn vermeld op het inschrijfformulier. De betaling geschiedt per overschrijving na ontvangst factuur. De volledige betaling dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de organisatie te zijn ontvangen

Aansprakelijkheid en verzekeringen.

De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel.

Bij aanmelding via het inschrijfformulier dient u duidelijk te vermelden wat uw branche en/of koopwaar is. Indien bij betreding van de markt blijkt dat dit afwijkt van uw gemelde branche en of koopwaar kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats. Restitutie van de standplaatskosten is in dit geval niet mogelijk. 

Annuleringen.

Een annulering dient minimaal 48 uur van te voren via email worden gemeld. Uw annulering kan dan verwerkt worden in de deelnemerslijst. Binnen 48 uur voor markt afmelden: 75% van het stageld wordt in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor markt afmelden: volledige bedrag stageld wordt in rekening gebracht.

Bij het niet verschijnen op het evenement zullen de totale kosten van het stageld met verhoging van administratieve kosten op u verhaald worden.

 (Uitleg: 48 uur: de aanvang van de markt start op zaterdag 10 uur dan dient uw annulering uiterlijk donderdag 10 uur bij ons bekend te zijn.)

Overige bepalingen.

U geeft gehoor gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers, brandweer, brandweer, EHBO, ambulance dienst en andere hulpdiensten. Als u zich niet schikt naar de aanwijzingen wordt u de toegang op de markt ontzegd en bent u in overtreding als u doorgaat met verkoop of verdere uitvoering van uw activiteiten. Restitutie van het betaalde marktgeld is in dit geval niet mogelijk.

Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.

Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. Tevens dient u te voldoen aan de brandveiligheid.

Het is niet toegestaan om (fris)drank en etenswaren in glas te verkopen.

De organisatie heeft ten aller tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en voor de toekomst te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde gelden.

Als u muziek of beeld laat zien tijdens uw presentatie of verkoop zorgt u zelf voor de juiste contracten bij Buma Stemra. De organisatie is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. Buma Stemra, Sena of andere instanties waardoor de auteurswet wordt overtreden. Het volume van het geluid dient zo te zijn dat dit geen hinder en last brengt bij bezoekers en overige standhouders.

Indien u een stroomvoorziening nodig heeft dient u dit zelf te regelen met bewoners bij uw kraam. U dient zelf te voorzien in stroomkabel. Indien, door welke omstandigheid dan ook, deze stroomvoorziening uitvalt of niet voldoet aan het wattage welke u nodig heeft, is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk. Mogelijke kosten voor het gebruik van stroom dient u zelf te regelen. 

De huurder van een kraam en/of grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

Schade toegebracht door wind, regen, opwaaiende marktkramen, hitte, enz. komen voor risico van de deelnemer van de Kapelse Dag. Beschadigingen aan winkelpanden, ruitbreuk enz. veroorzaakt door de standhouder gehuurde kraam, zijn voor rekening van de standhouder.

Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan.

Standhouder zal aan andere standhouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

Attracties dienen de jaarlijkse keuring te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standhouder. 

Als de organisatie overgaat tot het aflassen van de markt of het evenement door bijvoorbeeld zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situaties wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Restitutie van de door de huurder gemaakte kosten zijn niet verhaalbaar op de organisatie.

De organisatie is niet aansprakelijk voor brand, breuk, diefstal of schade, c.q, omzetderving in welke vorm dan ook.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.