ALGEMENE VOORWAARDEN KAPELS BLOESEM FESTIVAL 2021

 

ALLES WAT JE MOET WETEN

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie (Stichting Kapelle Promotion) een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen van een kaartje (toegangsbewijs/toegangskaartje) of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en de huisregels.

 

KAARTVERKOOP EN TOEGANG

Toegangkaartjes voor de vrijdagavond en zaterdagavond zijn verkrijgbaar via de website. Koop geen tickets/toegangskaartje/toegangsbewijs via derden, er is geen garantie dat dit echte tickets zijn. Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden.

Gekochte kaartjes zijn persoonlijk en worden niet teruggenomen door de organisatie. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en persoonlijk coronatoegangsbewijs, geldig en uniek toegangskaartje en een geldige legitimatie. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde coronatoegangsbewijs, toegangskaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig coronatoegangsbewijs en/of kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven, wapens, glas en dergelijke.

De Organisatie kan besluiten om Bezoeker te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

 

CORONAMAATREGELEN

Het festival is alleen te betreden met een geldig en persoonlijk coronatoegangsbewijs. Informatie is te vinden op de website www.testenvoortoegang.org

Binnen het festivalterrein gelden geen coronaregels.

Voor en buiten het festivalterrein gelden de coronamaatregelen waaronder dat er 1,5m afstand gehouden moet worden van elkaar. Dit geldt dus ook in de eventuele rij voor het toegangshek. Houdt je aan deze regels!!!!!!!!!!

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gedragingen en het niet opvolgen van aanwijzingen ook rondom coronamaatregelen.

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker en deelnemer. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, en/of kosten ontstaan aan en bij bezoekers, deelnemers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, dan wel geleden schade die hieruit voortvloeit. De bezoeker vrijwaart de organisatie tegen alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt of verband houdend met handelen of nalaten van handelen van de bezoeker.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden al dan niet door overmacht, bijvoorbeeld door stakingen, coronamaatregelen, niet verkrijgen evenementenvergunning of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

Indien bezoeker de toegang tot het festivalterrein ontzegd wordt is de organisatie niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de bezoeker.

De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de betaalde toegangsprijs in geval van:

  • diefstal of verlies
  • in geval bezoeker toegangskaartje van een derde anders dan de organisatie heeft verkregen
  • indien bezoeker geen gebruik maakt van toegangskaartje
  • indien bezoeker niet in bezit is van een geldig en persoonlijk coronatoegangsbewijs
  • indien bezoeker toegang tot het festivalterrein om welke reden dan ook is of wordt ontzegd of verwijderd is van het festivalterrein.

 

HUISDIEREN

In verband met hygiënevoorschriften en veiligheid zijn huisdieren niet toegestaan op het festival.

 

GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

 

MUNTEN

Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten.

 

OVERIG

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.

Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.

Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

 

VOORKOM OVERLAST

Houd rekening met elkaar en de omwonenden. Hou ook bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

 

FOTO'S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons. Op het Kapels Bloesem Festival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Door een ticket te kopen voor het festival ga je akkoord met deze beeldregistratie.

 

CONTACT

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@dekapelsedag.nl

Volg Kapels Bloesem Festival ook op Facebook en Instagram