Algemeen

Stichting Kapelle Promotions organiseert evenementen zoals De Kapelse Dag. Hiervoor verzamelt zij gegevens die nodig zijn voor het inschrijven voor kramen of grondplaatsen voor de braderie, het juist en tijdig betalen van afgenomen producten, het accuraat beantwoorden, behandelen, verwerken van vragen, ideeën en klachten, het voldoen aan vergunningen, wetten en verordeningen rondom het organiseren van evenementen.

Stichting Kapelle Promotion, Kerkplein 47, te Kapelle is te bereiken via de email: info@dekapelsedag.nl

 

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan bepaalde informatie onvolledig of niet (meer) correct zijn.
De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. Stichting Promotie Kapelle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de hier aanwezige informatie worden ondernomen.
Deze site bevat links naar andere sites die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Stichting Promotie Kapelle is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze sites, noch voor het feit of de informatie die door of via die sites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.
Stichting Promotie Kapelle behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze site.

 

Privacy statement

Bezoekinformatie wordt gebruikt om het serviceniveau en effectiviteit van onze site te verbeteren.
Op deze pagina kun je lezen hoe Stichting Promotie Kapelle omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens houdt hier toezicht op.
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

 

Cookies

Bezoekinformatie van deze website kan gemeten en geanalyseerd worden met Google Analytics. Het IP-adres van jouw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer te verzamelen.
Ook wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kun je in jouw browser 'cookies off' instellen of de 'cookies off'-button aanklikken.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Foto’s & films

Tijdens evenementen georganiseerd door de Stichting Kapelle Promotions worden foto’s en films gemaakt. Dit kan door de organisatie zijn maar ook door bezoekers of passanten op het evenement. Deze worden op de openbare weg gemaakt en dit is volgens de wet toegestaan. Stichting Kapelle Promotions zal dat materiaal kunnen gebruiken op haar website of social media. Stichting Kapelle Promotions is er niet op uit om beeldmateriaal te plaatsen die gezien kan worden als onfatsoenlijk, misplaatst of grensoverschrijdend.

Mocht u beeldmateriaal tegen komen op onze social media of website die wel te kenmerken is als misplaatst, onfatsoenlijk of grensoverschrijdend meldt dit dan onmiddellijk aan ons via email: info@dekapelsedag.nl

Mocht u om een andere reden beeldmateriaal van uzelf of van uw minderjarige kinderen verwijderd willen hebben van onze website of social media dan zullen wij dit uiteraard doen. Stuur ook dan een email naar info@dekapelsedag.nl